O firme Produkty Galéria NFP EU Kontakt

01.02.2019

V mesiaci január prebehol výber zamestnancov určených do projektu. Spolu bolo vybraných 27 zamestnancov ktorí boli rozdelení do 4 skupín. Z celkového počtu 27 sú 3 zamest-nanci vo veku nad 50 rokov a 3 z kategórie znevýhodnených – so základným vzdelaním. Zároveň bol spracovaný podrob-ný harmonogram aktivít projektu na obdobie február – december 2019.

05.03.2019

Dňa 04.02.2019 začala realizácia Rozvoja zručností s prvými skupinami nasledovne:

A skupina - Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja

B skupina - Robotníci preškolení na administratívnu prácu

C skupina – Znevýhodnení

Pri všetkých skupinách sa začalo s teoretickou prípravou v priestoroch našej spoločnosti.

02.04.2019

V mesiaci marec bola ukončená teoretická príprava C skupiny – Znevýhodnení.Plynule nasledovala aj posledná skupina s teoretickou prípravou: D skupina – Zamestnanci vyškolení na čítanie technických výkresov.

Teoretická príprava bola týmto ukončená u všetkých skupín bez nedostatkov.

18.03. sme začali s praktickým vzdelávaním A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. V mesiaci marec sme sa zamerali na nastavenie CNC.

03.05.2019

V mesiaci apríl pokračovalo praktické vzdelávanie A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. V tejto časti sme sa zamerali najmä na pieskovanie, ohýbanie a začali sme so vzdelávaním na robote.

04.06.2019

V mesiaci máj bolo ukončené praktické vzdelávanie A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. Najdôležitejšou časťou bolo vzdelávanie na robote, príprava a výroba prípravkov. Všetci zamestnanci absolvovali vzdelávanie bez nedostatkov.

01.07.2019

V mesiaci jún pokračovalo praktické vzdelávanie A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. V tomto mesiaci prebiehalo vzdelávanie na CNC a pieskovačke. Bez nedostatkov.

02.08.2019

V mesiaci júl pokračovalo praktické vzdelávanie A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. Najdôležitejšou časťou bolo vzdelávanie na robote, príprava a výroba prípravkov.

06.09.2019

V mesiaci august sme ukončili praktické vzdelávanie 2. časti A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. V tomto mesiaci sme sa zamerali na prípravky do výroby. Všetci zamestnanci ukončili vzdelávanie bez nedostatkov. Zároveň začala 19.08. praktické vzdelávanie posledná 3. časť A skupiny. Do konca mesiaca sa venovala najmä CNC.

09.10.2019

V mesiaci september pokračovalo praktické vzdelávanie poslednej 3. časti A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. Maximum času sa venovala CNC a pieskovačke. Začala sa aj so školením na ohýbačke.

05.11.2019

V mesiaci október bolo ukončené praktické vzdelávanie poslednej 3. časti A skupiny – Pomocní robotníci preškolení na obsluhu stroja. Všetky školenia prebehli bez nedostatkov. Zároveň začalo praktické vzdelávanie B skupiny – Robotníci preškolení na administratívnu prácu. V tomto mesiaci je dôraz položený na prácu s PC a hospodársku korešpondenciu.

03.12.2019

V mesiaci november pokračovalo praktické vzdelávanie B skupiny – Robotníci preškolení na administratívnu prácu. V tomto mesiaci sme sa sústredili na výkresovú dokumentáciu a rozviny z 3D.

VATMANN spol. s. r. o.
SNP1
SK - 033 01  Liptovský Hrádok
VATMANN spol s.r.o. Company Firma CCF1252014_SK.jpg CCF1252014_DE.jpg CCF1252014_ENGL.jpg